එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, December 3, 2011

Twitter profile Widget එක බ්ලොග් එකට එකතු කරමු

   ටික  දවසකින්  බ්ලොග්   එක පැත්තට  එන්න  ලැබුනේ .... අද  අපි  පෙන්නන්න   යන්නේ
twitter වල  ,  ඔබගේ   profile එකට   එකතු   වන  Tweet ,   බ්ලොග්  එකේ    සිට  දැකබලා  ගැනීමට   අවශ්‍ය  ලෙස බ්ලොග් එක   සකසා  ගන්නේ කොහොමද   යන්නයි ..   ඉතින්  මේ සදහා  මුලින්ම  ...
පහත   ඇති ලින්ක්   එකට    යන්න.
http://twitter.com/about/resources/widgets/widget_profile      මෙන්න මේ   වගේ,,
               
මෙහි  settings  වල  ඔබගේ  twitter  යූසර්නේම්  එකත් 
Preferences     හිදී ,,   තමන්ට  වෙබ්  එකේ දිවීමට  අවශ්‍ය  tweet
                           ප්‍රමාණය තමන්ට  අවශ්‍ය පරිදි 

Appearance    හිදී   Widget  කලර්  තෝරාගෙන

                                        Dimensions - 
වලදී  Widget  එකේ  දිග ,, පළල ,, අවශ්‍ය   පරිදි  තෝරා  ගන්න  පුළුවන් 
අවශ්‍ය නම්  Test setting  මතට   ගොස්  ඔබ වෙනස්කම් කල
  Widget  එකේ  preview  එකක්  බලන්න . පුළුවන් 
   අවසානයේ   සියල්ල  නිවැරදි නම්  Finsh and Grab code  මත   ක්ලික්  කරන්න.
 ඊට  පහත රූපය පරිදි  අවස්ථා    දෙකක්   ලබා දෙනවා   Widget  එක     එකතු කිරීමට 
 මෙතැනදී  දෙන HTML කෝඩ්  එක  අරගෙනත්  පුළුවන්  කරන්න  නමුත්   ඊට   වඩා   ලෙහෙසියන්    කිරීමට  Add to Blogger   මත ක්ලික්   කරන්න.......ඊට‍  පසුව  එන  Add page Element    අවශ්‍ය   තමන්ගේ   බ්ලොග්   එක   තෝරාගෙන  ,,,   Add  Widget   මත  ක්ලික්   කරන්න .....