එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Wednesday, August 28, 2013

Flow chart, bar chart , pie chart අදින්න නියම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්.....


1
  සුබදවසක්   අද   ඔයාලට   හදුන්වල    දෙන්න    යන  සොෆ්ට්වෙයාර්  එක මගින්    Project   , presentaion   වලදී   අපට   ඉදිරිපත්  කිරීමට  සිදුවන විවිධ    වර්ගයේ  ප්‍රස්තාර  (   Charts - flow,bar,pie )  වැනි   දේවල්  පහසුවෙන්   නිර්මාණය  කරගැනීමට  පුළුවනි.... මේ   සදහා   මෙහි   ඇති  කලින්  කරන  ලද  symbol     වර්ග   45   ද   ,   එය   15   ආකාරයකට   color   වෙනස්   කිරීමට  ,  විවිධ    වර්ගයේ  styles   යොදාගැනීමට    පුළුවනි ....