එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, January 4, 2014

Google map එකක් බ්ලොග් පිටුවකට එකතු කරගන්න පහසු ක්‍රමයක් ........

සුබ දවසක්      ටික    දවසකින්      තමයි    බ්ලොග්    එක   ලියන්නේ   ඉතින්   අද     ඔයාලට    කියල     දෙන්න    යන්නේ    google  map   එකක්    කොහොමද     බ්ලොග්  පිටුවකට   එකතු     කරන්නේ    කියල ....මේ     google  map    වලින්   විවිද    සංචාරක    සටහන්    වලට     තමන්ගේ    ගමන්   මාර්ග   සටහන    ඇතුලත් කරන්න       පුළුවනි .