එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Sunday, August 17, 2014

Gmail වල අමුනපු ෆයිල් එක ලොකු වැඩිද ? මෙන්න විසදුමක් ...


සුබ දවසක් ...ජීමේල්  වල අපට  අමුණලා   යවන්න   පුළුවන්  ෆයිල්   එකේ   විශාලත්වය  25mb .මේක  ජීමේල්  පාවිච්චි කරන  හැමදෙනාම   දන්නවා.. ..  ඉතින්  25mb  වඩා විශාල  ෆයිල්  එකක්  යවන්න  බැරිද ?    උත්තරය    පුළුවන්  ...  මෙන්න  මේ   විදිහට කරගත්තහම   100 mb  දක්වා  ෆයිල්  එකක්   යවාගන්න   පුළුවන් ....