එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, February 4, 2012

බ්ලොග් එකට Follow by Email Widget එක එකතු කරන්න..


සුබ දවසක් .. ඔන්න ආයෙත් බ්ලොග්   එක පැත්තේ එන්න ලැබුන ......බ්ලොග්   එක බලන පාඨකයෙකුට  අපගේ ලිපි  ඊමේල්  මගින් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් දෙන්න ,  අපට google feed burner  වලට   අපගේ බ්ලොග්  අඩවිය ඇතුලත්   කරන්න වෙනවා. එවිට  google feed burner  මගින්  අපගේ  අපගේ ලිපිවල feeds   Email  මගින්  පාඨකයින්ට  ලැබෙන්න සලස්වනවා ..මේ සදහා අපට blogger  වලින් ලෙහෙසියෙන්ම  google feed burner  වලට  බ්ලොග්  අඩවිය   එකතු  පහසුකම  සලසා දීල තියෙනවා ...මේ  widget  එක බ්ලොග්   කියවන කෙනෙකුට  බොහොම  වැදගත් වුවත් ,,, කෙරෙන කාර්ය පිළිබද පිළිබද අනවබෝධයෙන්  දෝ  මෙය සමහර   බ්ලොග්   වලට   එකතු කරගෙන නැහැ,,