එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Showing posts with label mobile. Show all posts
Showing posts with label mobile. Show all posts

Wednesday, June 22, 2011

"out going " කපල තියෙද්දි phone එක recharge කරන්න මරු ක්‍රමයක්

මේ මොකක්ද කියලා හැමෝම කල්පනා කරයි.................
      ""ඉතින්  phone   කඩේකට ගියානම්  හරිනෙ ""   සමහරු   හිතන්න   පුළුවන්
    phone  කිව්වේ  mobile phone හරිද??  
ඇත්තටම  මේක එහෙම එකක් නොවේ හොදද?  
   මේක වැදගත් වන්නේ   phone recharge  කඩයක් , Recharge card  එකක්     හරි මහ රෑ ජාමෙකට  හරි තමයි,,,,,,, මොකද  මහ රෑ  ගොඩක් කඩවල් වහලනේ ...   එතකොට මොකුත්  කරගන්න  බැහැ.
දැන් අපි බලමු මොකක්ද   මේ කියලා