එකතු වුන කට්ටිය ........

යාළුවා

Saturday, March 2, 2013

Word document එකක් අහන්න කැමතිද ?????

word    document  එකක්  audio  ෆයිල්    එකක්    බවට    පත්කර    ගැනීමට  උදව්  දෙන   වෙබ්   අඩවි  හා සොෆ්ට්වෙයාර් ඔබට  අන්තර්ජාලය    තුලදී   හමුවී    තිබෙන්න   පුළුවනි.....මේ    සදහා   නොමිලයේ    පාවිච්චි   කරන්න  පුලුවන් සොෆ්ට්වෙයාර්   එකක්  තමයි  මේ   audiodocs ...